Βενιζέλος από τάφου

Posted in Ιστορία, ΟικονομίαTagged

Ι. Η Ελληνική οικονομία διαχρονικώς πάσχει από χαμηλή παραγωγικότητα, άρα (και) από αδύναμη ανταγωνιστικότητα. Ο Βενιζέλος το 1928 επανήλθε επισήμως στην πολιτική. Επαγγέλθηκε: i. ριζική μείωση του κράτους, ώστε να εξορθολογιστεί η φορολογία. ii. αναβάθμιση δικαστικού και διοικητικού μηχανισμού, με λειτουργούς αρίστους, αναλόγως αμειβομένους. iii. ανάπτυξη γεωργίας και ταυτόχρονη μείωση ανωτέρων σπουδών.

Την 21.7.1928 ανέλυε προς  Θεσσαλονικείς ότι:

α. “Πρωτίστη μέριμνα (..) η πραγματοποίησις όλων των δυνατών οικονομιών δια της ελαττώσεως της πληθώρας των δημοσίων υπαλλήλων (..)  ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων δύναται, άνευ βλάβης της υπηρεσίας, να περιορισθή κατά πέντε –  δέκα χιλιάδας (ποσοστό, περίπου, 20% του όλου – !!! -). Δεν ισχυρίζομαι ότι δια των καταργήσεων τούτων θα ανακουφισθή αμέσως ο προϋπολογισμός (..) δεν είναι εύκολον να ριφθούν εις τους δρόμους από μιας ημέρας εις την άλλην τόσος αριθμός βιοπαλαιστών. Αλλ΄ (..) ο περιορισμός των νέων διορισμών, έως ότου απορροφηθούν οι πλεονάζοντες και εξ άλλου μέτρα τινά, τα οποία θα διηυκόλυνον την ακουσίαν εκ της υπηρεσίας απομάκρυνσιν άλλων, θα ησφάλιζαν εξ αρχής οικονομίας.

Αι οικονομίαι (…)θα ικανοποιούσαν το αίσθημα του λαού, ο οποίος τότε μόνον θα επλήρωνεν αδιαμαρτυρήτως τους βαρείς φόρους, εάν εγνώριζεν ότι έγιναν προηγουμένως όλαι αι δυναταί οικονομίαι εις τας δαπάνας του προϋπολογισμού. Οι φόροι είνε βαρείς και (..) εμπειρικώς  επιβεβλημένοι και άνισοι.

β. Απαιτείται και υψηλή ποιότης των υπηρετούντων λειτουργών. Έτσι: Εκ των πρώτων μελημάτων θα είνε η τόνωσις της διοικητικής και δικαστικής μηχανής. Η (…) κλιμακωτή βελτίωσις των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων θα ενισχύση την προσπάθειάν μας αυτήν και τελικόν αποτέλεσμα θα είνε, πλην άλλων, η αποκατάστασις (..) της τάξεως την οποίαν συνεκλόνισαν αι αθρόαι χάριτες (ρουσφέτια) των τελευταίων ετών.

γ. Θα μεριμνήσωμεν ιδίως υπέρ της κυριωτάτης πηγής του πλούτου μας, της γεωργίας, (..) δια της διαδόσεως των γεωργικών γνώσεων εις ευρύτερα οσημέραι στρώματα του γεωργικού μας πληθυσμού δια της εξασφαλίσεως επαρκών και ευθυνών κεφαλαίων, προς εξυπηρέτησιν της αγροτικής πίστεως.

Πιστεύομεν ότι όλη η υπέρ της γεωργίας  πατρική μέριμνα θα συντελέση να ανακοπή το κακόν της εγκαταλείψεως των αγρών και της συρροής εις τας πόλεις, όπου εξ ανάγκης επικρατούν τα παρασιτικά επαγγέλματα.

δ. Θα στηρίξωμεν το (..) κοινωνικόν καθεστώς δια της αμέσου και ριζικής μεταρρυθμίσεως του εκπαιδευτικού μας συστήματος, εφόσον εκατοντάδες σχολείων της κλασσικής λεγομένης εκπαιδεύσεως, εξακολουθούν να εξαπολύουν κατ΄έτος χιλιάδας νέων ατελέστατα συνήθως μορφωμένων, ανικάνων ουσιαστικώς, δια κάθε παραγωγικήν εργασίαν, το μέλλον μας δε δεν ημπορεί παρά να είνε σκοτεινόν και το κράτος εργάζεται προφανώς  δια να παρασκευάση τον μέλλοντα στρατόν της  κοινωνικής ανατροπής.

ε. Είμαι (..) θιασώτης της κλασσικής εκπαιδεύσεως αλλά δι΄ελάχιστην αναλογίαν της σπουδαζούσης νεολαίας, δια τους ολίγους εκλεκτούς οι οποίοι θ΄αποτελέσουν την ηγεσίαν της αύριον. Εις τους εκλεκτούς, τούτους κατατάσσω όλους εκείνους, οίτινες, (..), θα ηρίστευον εις το δημοτικόν σχολείον και εις τους  οποίους εφ΄όσον είνε άποροι το κράτος θα έδιδεν υποτροφίας δια να συνεχίσουν την περαιτέρω μόρφωσίν των. Δια τους πολλούς, τους φοιτώντας εις τα σχολεία της μέσης εκπαιδεύσεως, η κλασσική λεγομένη εκπαίδευσις είνε στείρα απολύτως και άγονος (..) Eις τα σχολεία των γεωργικών περιφερειών να μεταδώσωμεν εις τους μαθητάς ποσόν πρακτικών γεωργικών γνώσεων, αι οποίαι θα τους καταστήσουν ικανωτέρους εις την καλλιέργειαν της γης.

II. Ο Βενιζέλος, ακριβώς, με τις άνω ριζοσπαστικές επαγγελίες εξασφάλισε την 19.8.28 πλειοψηφία 61,02%. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διεθνώς ποσοστό εκλογικής επιτυχίας υπό καθεστώς ελευθέρων θεσμών.

Στον κυβερνητικό απολογισμό του 1932, μεταξύ άλλων, σημειώνεται ότι προς εξοβελισμό του φαινομένου των “θεσιθηρών” κατήργησε 156 ελληνικά σχολεία και 104 ημιγυμνάσια. Υπουργός Παιδείας ήταν ο Γεωργ. Α. Παπανδρέου.

ΙΙΙ. Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι. Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν μας (και) σήμερα συγκροτείται κατά 4% από γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή κατά 10% (μόνον) από αντίστοιχη βιομηχανική, κατά 80% από υπηρεσίες. Πρόκειται εν πολλοίς περί θεσιθηρών. Ούτως ή άλλως η παραγωγικότης και ανταγωνιστικότης μας είναι χαμηλώτατες. Ομοίως τέμνονται τα όμοια. Η συνταγή είναι άνω. Το κύρος εμπνευστού ανυπέρβλητο. Ο Βενιζέλος κατέστησε την χώρα βιώσιμη. Προηγουμένως δεν ήταν. Απέκτησε την κρίσιμη πληθυσμιακή και εδαφική μάζα δια των Βαλκανικών Πολέμων (Συνθήκη Βουκουρεστίου).  Τότε διπλασιάσθηκε. Και στάθηκε. Επικείμενης της αποδοχής του στέμματος από τον Γεώργιο Α΄, ο Palmerston (1863) υποστήριζε ότι η χώρα  δύναται να υπάρξει και χωρίς στρατό, ελλείψει αναγκαίων κεφαλαίων (!!!).

IV. Συμπέρασμα: Ο,τι ο εκ των κορυφαίων μέγιστος πραγματοποίησε επιτυχώς, κάθε επίγονος, όχι απλώς δικαιούται, αλλ’ οφείλει να επιδιώξει.

 

Στην σκιά της Ευρώπης

Κράτος – ΕΡΤ βίοι παράλληλοι

© 2024 Γ.Κ Στεφανάκης All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.